Patiënteninformatie

Praktijkregels

Praktijkreglement Fysio Bruggeman

Aanmelden

Bij de aanmelding wordt er gevraagd naar je naam, adres, BSN-nummer, je verzekering, je fysieke klachten en eventueel je verwijsbrief. Tevens kun je een voorkeur voor een therapeut aangeven.

Directe Toegang Fysiotherapie

Je kunt bij ons meestal terecht zonder verwijsbrief van een huisarts of andere verwijzer. Bij chronische indicaties heb je vaak wel een verwijzing nodig. Overleg met ons als je twijfelt of je wel of geen verwijsbrief nodig hebt.

De eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak wordt een intake gedaan en een onderzoek uitgevoerd, eventueel met een aanvullende behandeling.

Afmelden

Indien je bent verhinderd om wat voor reden dan ook, graag 24 uur van tevoren afmelden. Doe je dit niet, dan behoud Fysio Bruggeman het recht om de afspraak in rekening te brengen.

Hygiëne

We verwachten dat je de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt.

Eigendommen

De praktijk is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van je eigendommen.
Corona

Corona regels

Voor de meest recente regelgeving omtrent fysiotherapie en Covid-19 verwijzen naar deze pagina van het KNGF.
Privacy & cookies

Privacy- & cookieverklaring

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is voor ons belang. Via deze verklaring inzake gegevensbescherming informeren wij u over het registreren en gebruiken van gegevens door ons. Wij verwerken uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.


Verantwoordelijke instantie en uw rechten

Verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de Wet op de Privacybescherming is Fysio Bruggeman (KvK 08214372). Wij zijn voor u als verantwoordelijke instantie via onderstaande contactgegevens bereikbaar:
– Per post op: Marskant 30, 7551 BW, Hengelo
– E-mail: info@fysiobruggeman.nl


Voor relaties van ons bedrijf is het na schriftelijk verzoek mogelijk om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien u na inzage onjuistheden in deze persoonsgegevens constateert, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Verder kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, wanneer u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten via de hierboven genoemde contactgegevens.


Gegevensverwerking bij bezoek website

U kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over ons te weten komen. Wij verzamelen gegevens over de gebruikers van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc.. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wij verzamelen ook IP adressen, maar ook deze informatie is in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar. Uw IP adres is enkel herleidbaar tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk.


Gegevensverwerking op verzoek

Wij verzamelen alleen tot u herleidbare persoonsgegevens, indien u ons deze vrijwillig verstrekt. Bijvoorbeeld om onze nieuwsbrief te ontvangen. Wanneer u ons uw e-mailadres of andere persoonsgegevens verstrekt (gegevens die direct of indirect tot u herleidbaar zijn). Wij gebruiken deze gegevens alleen om uw onze nieuwsbrief te sturen of om uw vragen te beantwoorden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.


Overdracht aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht zijn. Met uitzondering van het voorgaande zullen wij uw persoonsgegevens echter niet verstrekken aan derden, voor wat voor een doeleinden dan ook, dus ook niet voor direct marketing doeleinden.


Google analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De hierdoor verkregen informatie, inclusief het IP-adres van uw computer, slaat Google in de Verenigde Staten op. Wij verwijzen u voor meer informatie naar het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt voornoemde informatie om waar te nemen hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over onze website aan ons te verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hierop hebben wij geen invloed. Wij staan Google niet toe om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.


Sociale media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door het betreffende sociale netwerk. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring het betreffende sociale netwerk (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.


Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.


Aanpassen privacy en cookie verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy en cookie verklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.


Wettelijk kader

Wettelijk kader

Alle wetten die voor jou als patiënt van belang zijn, worden hier benoemd:


  • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) – Link

  • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – Link

  • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) – Link

  • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) – Link

  • Wet publieke gezondheid (Wpg) – Link

  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) – Link
Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst Fysio Bruggeman

Bij de eerste afspraak met je therapeut komt automatisch een zogenaamde behandelovereenkomst tot stand. De behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen therapeut en patiënt waarin wordt afgesproken dat de therapeut de fysiotherapeutische handelingen als screenen, onderzoeken, adviseren en het uitvoeren van het behandelplan mag toepassen met als doel om aan de hulpvraag van de patiënt te voldoen. Wanneer onze therapeut verwacht jou niet of niet verder te kunnen helpen, dan zal de therapeut dit met je bespreken. Indien gewenst zal de therapeut jou, voor zo ver mogelijk en met behoud van keuze vrijheid in therapeut, behulpzaam zijn bij het vinden van andere mogelijkheden van hulpverlening. Daarnaast maken de op deze site beschreven praktijkregels, rechten en plichten en betalingsvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uit van deze behandelovereenkomst.

De behandelovereenkomst van Fysio Bruggeman wordt bij de de intake besproken en in het digitaal dossier vastgelegd. Fysio Bruggeman gebruikt het softwareprogramma InCura voor de dossiervoering. InCura voldoet aan alle wettelijke online veilighedseisen conform beveiligingsnorm ISO 27001.

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

U mag er natuurlijk van uitgaan dat de fysiotherapeuten van Fysiotherapiepraktijk Bruggeman hun vak zo optimaal mogelijk uitoefenen. Heeft u onverhoopt toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken.


Eerst in gesprek met uw fysiotherapeut

Het is de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang. Waar kunt u terecht met uw klacht. Levert een gesprek met uw fysiotherapeut niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht:

  • De Klachtencommissie
  • De Commissie van Toezicht
  • Het Regionaal Tuchtcollege

Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt namelijk per commissie.


Wat wilt u bereiken met uw klacht?

Gaat het u er vooral om erkenning te krijgen voor uw klacht? In dat geval kunt u, terecht bij de Klachtencommissie. De klachtencommissie is ingesteld door de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland: het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Het kan zijn dat u vindt dat er maatregelen moeten worden genomen. U wilt herhaling voorkomen en de kwaliteit van de fysiotherapie verbeteren. In dat geval kunt u terecht bij de Commissie van Toezicht van het KNGF. Als u van mening bent dat de fysiotherapeut een berisping moet krijgen en in het uiterste geval zijn vak niet langer mag uitoefenen dan kunt u uw klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid. Weeg bij uw keuze af dat naarmate de maatregelen die een instantie kan nemen strenger worden, de procedures langduriger en formeler zijn.


Altijd schriftelijk indienen

Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders. De klacht moet u namelijk ondertekenen. Iemand kan ook namens u een klacht indienen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Omschrijf uw klacht altijd zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die aansluit bij wat u wilt bereiken met uw klacht.


Klachtencommissie fysiotherapie van het KNGF

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie. Zij beoordeelt klachten tegen fysiotherapeuten of medewerkers die voor hem werken. Via de klachtencommissie kan op uw verzoek een externe bemiddelaar worden ingeschakeld. Die gaat dan proberen om de klacht tussen u en uw fysiotherapeut op te lossen. Wenst u geen bemiddeling of heeft de bemiddeling niet het door u gewenste resultaat, dan start de klachtencommissie de klachtenprocedure. Deze procedure bestaat uit een schriftelijk onderzoek en daarna een zogeheten mondelinge behandeling tijdens een zitting. De klachtencommissie onderzoekt de klacht, geeft een oordeel en doet eventueel aanbevelingen aan de fysiotherapeut hoe deze in het vervolg een dergelijke klacht kan voorkomen. De fysiotherapeut moet op de aanbevelingen reageren, maar is niet verplicht om ze op te volgen. De klachtencommissie spreekt de fysiotherapeut dus vooral aan op zijn professionaliteit. Ze kan geen schadevergoeding toekennen of straffen opleggen.


Commissie van Toezicht van het KNGF

De Commissie van Toezicht gaat over het gedrag van fysiotherapeuten die geregistreerd staan in het Centraal Kwaliteitsregister en leden van het KNGF. Zij moeten zich houden aan de gedragsregels en beroepsethiek voor fysiotherapeuten. In vergelijking met het Regionaal Tuchtrecht is de drempel lager, de behandeling besloten en verloopt de procedure in de regel vlot. Eerst is er een schriftelijk onderzoek en vervolgens een mondelinge behandeling tijdens een zitting. De Commissie van Toezicht doet schriftelijk uitspraak. Wanneer de Commissie van Toezicht het eens is met de klacht, kan een maatregel aan de fysiotherapeut worden opgelegd. Dat kan variëren van een waarschuwing, een berisping of schorsing (uit bepaalde rechten) van het lidmaatschap van het KNGF tot ontzetting uit het lidmaatschap van het KNGF en het schrappen uit het Centraal Kwaliteitsregister. Ook kan de Commissie van Toezicht bepalen dat de zaak gepubliceerd wordt in het verenigingblad van het KNGF. Daarbij blijft u, als indiener van de klacht, altijd anoniem. De Commissie van Toezicht kan de fysiotherapeut niet verbieden om zijn of haar beroep uit te oefenen. Bent u het oneens met de uitspraak van de Commissie van Toezicht dan kunt u in beroep gaan.


Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Fysiotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht dat de overheid heeft ingevoerd. Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunt u indienen bij een Regionaal Tuchtcollege. Als het tuchtcollege het eens is met uw klacht, kan de fysiotherapeut worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen. Een uitspraak laat over het algemeen enige tijd op zich wachten en de procedure is formeler dan bij de Commissie van Toezicht. De zitting bij het Regionaal Tuchtcollege is in principe openbaar. U kunt zich als klager tijdens dit proces laten vertegenwoordigen door een advocaat. Voor uitgebreide informatie over de procedures kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges.


Meer informatie

Heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met één van de onderstaande organisaties.

Ledenadvies KNGF
Tel: 033 – 467 29 29.
www.kngf.nl

Zorgbelang Nederland
Tel: 0900-2437070 (€ 0,10 cent per min.)
www.zorgbelang-nederland.nl


Adressen instanties


Klachtencommissie van het KNGF

Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort
Tel: 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Commissie van Toezicht van het KNGF

Secretaris Commissie van Toezicht KNGF
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort


Is er iets niet duidelijk?


Heb je een vraag? Bel, WhatsApp of e-mail ons voor direct contact.